NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 3 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 12, 2017 19:48

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, d. 3. oktober 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Velkommen og introduktion.

Medlemmerne i lokalrådet fik præsenteret sig for hinanden og drøftet holdninger og idéer til det lokale område. Tillige blev forventningerne til det fremtidige samarbejdet i lokalrådet afstemt mellem alle deltagere.

2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

3. Konstituering

Konstituering af lokalrådet gennem valg, hvor følgende poster blev fordelt:

· Formand – Hans Jørgen Jensen

· Næstformand – Britta Sørensen

· Kasserer – Gitte Solgaard

· Sekretær – Kim Callesen

4. Valg af ordstyrer – Formand Hans Jørgen Jensen

5. Godkendelse af generalforsamlingsreferat - Godkendt

6. Kommunikation

Generelle forhold vedr. kommunikation såvel internt som eksternt blev adresseret og det blev præciseret hvordan lokalrådets bestyrelse agerer i henhold til presse og andre interessenter i lokalrådets arbejde.

Håndtering af de forskellige digitale medier, som lokalrådet anvender til kommunikation blev gennemgået og ansvar for håndtering af disse blev uddelegeret.

7. Status på opgaver

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået og nye tovholdere for og igangværende projekter blev tildelt hvor det var nødvendigt. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret.

8. Status på opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået og diskuteret. Tovholdere for igangværende projekter blev identificeret og præciseret og nye tovholder på aktuelle projekter og opgaver blev fordelt.

9. Idebanken

Udsat til kommende møde.

10. Gravhøjsanlægget

Udsat til kommende møde.

11. Valgmøde op til kommunalrådsvalget

En henvendelse om et valgmøde i Nørre Snede med alle politiske partier blev gennemgået og diskuteret og flere forslag til initiativet blev drøftet. Der var flere ubekendte faktorer, hvorfor det blev aftalt at disse forhold skulle afdækkes.

12. Kommunen i bevægelse

Udsat til kommende møde.

13. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 47.479,79 kr. pr. 3. oktober 2017.

· Henvendelse til kommunen om kulturby Århus

· Konference om landsbyernes udvikling

o Hans Jørgen Jensen har fremsendt materiale fra konferencen som inspiration


14. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 23. oktober 2017

· 21. november 2017

· 12. december 2017

· 23. januar 2018

3.10.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post114

Referat Generalforsamling d. 28/9 2017

ReferaterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:14

Generalforsamling: Torsdag den 28/9 2017 kl. 19.30

Sted: Nørre Snede Hallen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Ole Nørgaard Andersen valgt

2. Valg af referent

Henrik Østergaard valgt

3. Bestyrelsens beretning

Godkendt af generalforsamlingen.

Formanden berettede om rådets arbejde i det forløbne år.

Der blev blandt andet fortalt om:

Hvordan man fandt frem til en måde at samerbejde på når næsten alle bestyrelsesmedlemmer var nye. Til alle nye opgaver bliver der udpeget en tovholder fra bestyrelsen. Der er oprettet en idebank med forslag til nye arbejdsområder.

I løbet af året har lokalrådet blandt andet arbejdet med flg. opgaver:

Opretholdelse af børnetandpleje i lokalt regi.

Fået opsat bod-bænksæt ved Kildesøen.

Hastigheden på Torvet.

Byvedligehold og legepladsen.

Været med til at bevare vores landbetjent og fejret at det lykkedes.

Oprettet lokalservice da borgerservice blev nedlagt.

Min Landsby app gik i luften i Nørre Snede i Juli måned

Der er en ny hjemmeside på vej

Der arbejdes på at få et turistkontor centralt i Nørre Snede.

Der blev også fortalt lidt om fremtidige tiltag, om Nørre Snede er i afvikling eller udvikling. Med 40 nye boliger på vej må det være udvikling.

Det blev nævnt at det er vigtigt at passe på og hjælpe med at udvikle lokale institutioner og foreningslivet så Nørre Snede er et rart og aktivt sted at bo.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Se regnskab og budget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

Stemmetællere: Anja Isgaard jensen & Carsten Thomsen

Nye bestyrelsesmedlemmer: Kim Callesen, Erik Steffesen, Henrik Østergaard

Suppleanter: Lene Mølsted , Carsten Thomsen

Revisorer: Ole Nørgaard Andersen, Lene Mølsted.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Carsten fortalte lidt op planer for turistkontor og madpakkehus centralt i Nørre Snede.

Div. Kommentarer, især omkring torvet.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post113

Bestyrelsesmøde d. 23 August 2017

ReferaterOprettet af webmaster man, august 28, 2017 15:55

Referat af Lokalrådsmøde onsdag, den 23. august kl. i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – godkendt

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· App’en fungerer og mange foreninger har allerede lagt arrangementer og nyheder i den. Vi mangler 10 forretninger for at nå vort mål på 20 knappenåle. Dennis Knudsen indkalder ambassadørgruppen for at planlægge aktiviteter. Lokalrådet deltager i sensommermarkedet den 1. september, hvor der vil foregå forskellige aktiviteter tilknyttet app’en. Lokalrådet bevilger 1000 kr. til aktiviteterne, og Dennis Knudsen er tovholder.

· Kontrakt med Min Landsby er tiltrådt

· Lokalrådet besluttede at igangsætte hjemmesiden for Nørre Snede. Hjemmesiden fungerer sammen med Nørre Snede-app’en. Lokalrådet finder 2 personer, der vil fungere som bindeled til Min Landsby.

4. Generalforsamling

· En arbejdsgruppe med Carsten Thomsen som tovholder har givet Lokalrådets vedtægter et servicetjek, hvilket betyder, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden den ordinære generalforsamling

· Der indkaldes til generalforsamlinger torsdag, den 28. september i Nørre Snede hallen således

o Kl. 19.00 ekstra ordinær generalforsamling med denne dagsorden

§ Valg af dirigent

§ Valg af referent

§ Forslag og afstemning om vedtægtsændringer

o Kl. 19.30

§ Ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter

· Der indrykkes annonce i Nørre Snede Avis den 6. september. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

· Kandidater til Lokalrådet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

· Anja Isgaard udtræder af Lokalrådet ved generalforsamlingen

· Der afholdes ekstraordinært lokalrådsmøde den 18. september, og ordinært møde den 21. september aflyses

5. Gravhøjsanlægget syd for skolen

· Lokalrådet har fra en borger modtaget et spændende forslag om inddragelse af gravhøjsanlægget som en naturlig forlængelse af Byens Hus(skolen). Ideen genoptages efter generalforsamlingen og borgeren vil blive tilbudt at indgå i en arbejdsgruppe omkring projektet

6. Status på opgaver – daglig drift

· Opgaverne drøftet herunder langtidsparkeringen med efterladenskaber på Industrivej, hvor kommunen har påtaget sig opgaven med at bringe orden i området

7. Status på opgaver – nye projekter

· Opgaverne omkring springvand og rundkørsler drøftet.

8. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om økonomien. På kontoen 51.364, 72 kr.

· Besøget på politigården i Holstebro den 31. august i samarbejde med Ældresagen. Der er tilmeldt 53 personer til turen.

· Orientering om konference i Egtved omkring Landsbyernes udvikling

9. Idebanken

· Deltagelse i Kulturby Aarhus drøftet, da Lokalrådet har bannere, som evt. kunne anvendes. Vi henvender os til kommunens kulturkonsulent.

10. Evt.

· Fortovsbelægningen på Højtoftegade og Anlægsvej drøftet. Dennis Knudsen foretager henvendelse til kommunen.

24.8.2017 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post109

Bestyrelsesmøde d. 20 Juni 2017

ReferaterOprettet af webmaster tir, juni 27, 2017 19:42

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, den 20. juni Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Carsten Thomsen, Henning Berg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen og Gitte Solgaard

Afbud: Anja Isgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat - godkendt

2. Godkendelse af dagsorden - godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· Workshoppen for de forretningsdrivende er aftalt til den 28. juni i Nørre Snede Hallen. Sofus Møller gennemgår app’en og de forskellige muligheder for de erhvervsdrivende som får mulighed for at tilmelde sig samme aften.

· Ambassadørgruppen med Dennis Knudsen arbejder på at gå i luften den 7. juli

· Kontrakten med Min Landsby gennemarbejdes af arbejdsgruppen, hvorefter endelig aftale forventes indgået.

1. Kommunalplan i høring

· Det er meget omfattende værk at sætte sig ind. Ingen særlige kommentarer

2. Status på opgaver – daglig drift

· Henning Berg har udarbejdet arbejdsbeskrivelse for byvedligeholdelse, som fremsendes til interesserede.

· Opgaven omkring shelters er introduceret for FDF’erne

· Lokalrådet afventer afklaring af forsikringsforhold omkring nogle af de frivillige.

3. Status på opgaver – nye projekter

· Møde i arbejdsgruppen omkring rundkørsler i næste uge

· Arbejdet fortsætter i de respektive arbejdsgrupper

· Urenheder på Industrivej: TMU synes tilsyneladende at problemet er så omfattende at det har krævet ekstra behandling. Lokalrådet afventer.

· Det videre forløb med de trekantede orange klodser afventer kommuneingeniøren

4. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om økonomien. Kassebeholdningen er 37.662 kr. Udbetalinger til diverse arbejdsopgaver foretages ultimo juni.

· Borgerbesøg på politigården i Holstebro den 31. august er aftalt i samarbelde med Ældresagen.

5. Idebanken

· Nedsættelse af studiekreds omkring fundraising

· Oprettelse af en frivillig portal som en del af Nørre Snede’appen

2. Evtentuelt

· Alle rådsmedlemmer opfordres til at orientere sig i referaterne fra de forskellige møder i kommunens råd og udvalg

23.6.2017 HJJ

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post108

Bestyrelsesmøde d. 22 Maj 2017

ReferaterOprettet af webmaster tir, maj 30, 2017 16:22

Referat af Lokalrådsmøde mandag, den 22. maj kl. 19.00 – 21.30 i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – godkendt

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· Der er fin tilslutning fra foreningerne til workshoppen den 29. maj for brugere og administratorer af app’en. Alle foreninger fra introduktionsmødet deltager. Workshoppen afvikles med Heino Sørensen fra Min Landsby som instruktør

· Ambassadørgruppen som skal støtte og supportere bruger og administratorer kommer til at bestå af Tinne Westfall Lambertsen, Louise Dalager, Stine Møller Nielsen, Sofus Møller og Finn Bjertrup. Dennis Knudsen fra Lokalrådet er tovholder.

· Ambassadørgruppen aftaler dato for åbning af app’en.

· Arbejdsgruppen bestående af Dennis Knudsen, Carsten Thomsen og Hans Jørgen Jensen afslutter de kontraktlige forhandlinger omkring app og hjemmeside med Min Landsby

4. Hjemmeside

· Anja Isgaard orienterede om arbejdet med Lokalrådets egen hjemmeside ns-lokalraad.dk. AI fremsender kode, så alle i lokalrådet kan give deres kommentarer omkring arbejdet.

5. Borgermøde på Politigården med Politidirektør Jens Kaasgaard

· Samarbejdet med Ældresagen fortsætter omkring udflugt til Politigården i Holstebro for alle byens borgere.

6. Status på opgaver – daglig drift

· Trægruppen på Bavnehøj har afgivet tilbud på maling af fuglekasser og byggeri af opbevaringskasser til legepladsen. Trægruppen færdiggør arbejdet omkring opgaverne.

· Hans Jørgen Jensen tager kontakt til Bussens venner for fortsættelse af samarbejdet efter 31.12.2017

· FDF’erne skal starte på deres opgave med rengøring af sheltere og skilte ved hjertestien den 1. juni. Henning Berg foretager introduktion til opgaven.

· Anja Isgaard maler bænkene. Henning Berg fremfinder malingstype.

· Lokalservice i sommerperioden gennemføres sammen med datastuen på Bavnehøj via telefon. Der er orienteret via synlige opslag på Bavnehøj.

7. Status på opgaver – nye projekter

· Arbejdet med rundkørsler, springvand og turistkontor fortsætter

8. Orienteringssager

· Gitte Solgaard orienterer Lokalrådets økonomi. Kassebeholdning på 41.109 kr.

· Orientering omkring mødet med kommunens erhvervs- og kontaktudvalg, som var en udflugt til Lokalrådene i Bording og Engesvang, der fremviste hvad de arbejder med.

9. Idebanken – ingen kommentarer

10. Evt.

· Kommuneplan er sendt i høring og frist for kommentarer er den 19. juli 2017

29.5.2017 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post107
« ForrigeNæste »