NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 22. februar 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, februar 26, 2018 16:17

Lokalrådsmøde torsdag, den 22. februar 2018 kl. 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Status på opgaver – daglig drift

· Opgaveliste gennemgået.

· HØ følger op på olie til bænk ved Kildesø

· HJ skaffer besøgsstatistik på nørresnede.dk fra Min landsby

· DK organiserer affaldsindsamling den 22/4 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

· ES orienterede om Hunde Høm høm poseholdere.

4. Status på opgaver – nye projekter

· Liste gennemgået

· ES arbejder videre med turisthytten - HØ laver skitser. Det samlede Lokalråd skal godkende udformning, størrelse mv. inden igangsætning.

· Rundkørsler - afventer svar fra kulturkonsulent.

· Springvandet: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet med nye forslag.

· Banner kunst: Arbejdet forsætter, tilladelse til ophængning er i hus. HJ og ES søger midler

· Renoverings trængende huse: Lokalrådet godkendte brev forfattet i samarbejde med NS Byinvest og NSHH. Brevet sendes til udvalgte ejere af udlejningsejendomme, der efter lokalrådets mening trænger til vedligeholdelse af facade.

· NAMA event: Skal foregå på en anden måde, der må ikke males på væggene. Gruppen arbejder videre.

· Schat Jacobsen – revitalisering: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet.

5. Evaluering af møde med NSHH og Borgerforeningen den 1. februar –

· Godt møde, hvor vi fik et fint indblik i hvad de andre foreninger havde på tapetet.

· Der skal aftales et nyt møde om et års tid.

  1. Idebanken

· Oprettelse af 8766 – invest – fundraising. Skal undersøges nærmere.


  1. Hvordan forholder vi os til receptioner, jubilæer, indvielser, fødseldage etc. –

· Ved specielle lejligheder tages punktet op

  1. Orienteringssager

· Økonomi : Kassebeholdning 42.999,11kr.

· HØ undersøger hvordan vi bedst får vores fælles dokumenter i skyen.

· Valg 2018: Vi skal bruge mindst en ny kandidat.

  1. Evt.

· Møder 2018 : Næste møde d. 21/3

  1. Slut – 22.00

26.02.2018 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post119

Bestyrelsesmøde 25. januar 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, februar 01, 2018 08:06

Referat af lokalrådsmøde torsdag, d. 25. januar 2018 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Der bliver opsat 2 stativer til hundehømhømposer, som et forsøg med mulig udvidelse.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der har været afholdt møde med menighedsrådet og kommunen. Der ligger en projektbeskrivelse hos menighedsrådet, som afventes godkendt.

4.2. Rundkørsler og den varme pige

Der er talt med kommunen med henblik på placeringen. Trafikstyrelsen har ikke nogen indflydelse på placeringen – det er en kommunal beslutning. Afventer beslutning fra ny bestyrelse i billedkunst-udvalget.

4.3. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. Der har været afholdt møde med kommunen. Afventer svar fra arkitekt i forbindelse med det videre arbejde.

4.4. Hjemmesiden

Arbejdsgruppen har afholdt workshops og påbegyndt arbejdet med indholdet på hjemmesiden. Arbejdsgruppen afholder løbende møder og koordinere med indhold.

4.5. Madpakkehus

Status på madpakkehus blev gennemgået og drøftet. Afventer forløbet med skolen inden projektet fortsættes. Vi har noteret skrivelse fra Dorthe Overgaard, som har afvist konvertering fra Sound Satellites til et madpakkehus. Forløbet med overdækning ved legepladsen ved kirkeskoven fortsættes.

4.6. Anlægget og skolen

Nedsættelse af arbejdsgruppen er udsat til kommende møde grundet skolens ombygning.

4.7. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.8. Wavy-bannere

Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere. Der har været afholdt møde d. 9. januar og det forventes at billederne til første projekt med bannere er færdig d. 17. marts til fernisering og siden opstilles inden 1. maj 2018 frem til september 2018.

Billed- og kulturudvalget samt kommunen forsøges inddraget i projektet.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet på næste møde.

4.10. Event Nama

Der er udarbejdet en handlingsplan, der samler alle tråde i forbindelse med projektet med fordeling af tovholdere inden for de respektive områder. Projektet er under løbende udvikling. Der er åbent for frivilligt arbejde i ugerne 14 samt 15 indtil videre.

4.11. Schat Jacobsen

Der er lavet en arbejdsgruppe omkring initiativerne omkring Schat Jacobsens kunst med sønnen tilkoblet.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der tager stilling til det videre forløb.

6. Møde med NSHH 1. februar

Der aftales et fællesmøde mellem de 2 bestyrelser for at øge samarbejdet og hvor fælles fokus på byens interesser er i centrum. Lokalrådet showcaser og fortæller NSHH om relevante/potentielle projekter.

7. Idébanken

Udsat til næste møde.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Kassebeholdningen er 44.820,46 kr. pr. 25. januar 2018.

8.2. Foreningsmarked

Formanden orienterer om foreningsmarkedet.

9. Evt.

9.1. Deltagelse i receptioner, jubilæer mv.

Det drøftes og overvejes til næste møde hvordan lokalrådet agerer fremadrettet i sådanne forbindelser.

9.2. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse i lokalområdet.

25.01.2018 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post118

Bestyrelsesmøde 13. december 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, december 23, 2017 09:18

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 13. december 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Det blev besluttet at ambassadørgruppen for ”Min Landsby”-app blev nedlagt idet gruppen er meget sammenfaldende med hjemmeside-gruppen.

Der må ifølge fyrværkeriloven affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar, hvorfor de offentlige skraldespande bliver aflåst i samme periode.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der arbejdes fortsat på de sidste bevillinger fra henholdsvis menighedsrådet og kommunen i forbindelse med placering og opstilling.

4.2. Madpakkehuse

Status på madpakkehuse blev gennemgået og drøftet. Der følges op på næstkommende møde.

4.3. Hjemmesiden

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med hjemmeside og app. Der er etableret workshop i indeværende måned med arbejdsgruppen og udvikler af app og hjemmeside.

4.4. Rundkørsler

Der afholdes møde med kulturkonsulent i kommende uge i forbindelse med det fortsatte arbejde, byggetilladelser og hvor kontaktpersoner bliver identificeret mv.

4.5. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. En borger har ytret ønske om deltage i projektet.

4.6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

4.7. Wavy-bannere

Der er nedsat en arbejdsgruppe til arbejdet med Wavy-bannere. Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere.

4.8. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet i det nye år.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Arbejdsgruppe nedsat og det indledende arbejde foretages frem mod foråret 2018.

6. Henvendelse fra nskubib

Henvendelsen blev vurderet og det blev besluttet at forespørgslen ligger uden for lokalrådets umiddelbare virke.

7. Idébanken

7.1. Kunst med historisk perspektiv

Der er nedsat et udvalg om kunst i byen med historisk perspektiv.

7.2. Fundraising

Det forsøges indledningsvis at finde potentielle og kompetente kandidater i forbindelse med fundraising til lokalrådets projekter, der har et større økonomisk perspektiv.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 40.593,24 kr. pr. 13. december 2017.

8.2. Samarbejde med kommunen

Behandlingstider og respons på henvendelser til kommunen blev debatteret og en ønskelig afklaring og initiativer på problematikken blev iværksat.

8.3. Visionsmødet Hallen

Der bliver udarbejdet en helhedsplan for hallen i helhed. Mangt og meget er drøftet. Der bliver fremsat en plan for bestyrelsen til vurdering.

9. Evt.

9.1. Affaldsindsamling

Lokalrådet tager kontakt til DN angående affaldsindsamling 2018.

9.2. Cykelstier

Cykelstier drøftet kort og drøftes videre på næstkommende møde.

9.3. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse lokalområdet.

13.12.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post117

Bestyrelsesmøde d. 22. November 2017

ReferaterOprettet af webmaster fre, december 15, 2017 16:31

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 22. november 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift – drøftelse og beslutning

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret. Der blev aftalt diverse tiltag i forbindelse med app’en – herunder at sikre større tilslutning fra de lokale erhvervsdrivende. Detaljer vedr. arbejdet koordineres mellem Dennis Knudsen og Sofus Møller.

4. Status på opgaver – Nye opgaver – drøftelse og beslutning

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

5. Idebanken

Det evalueres og overvejes at nedsætte en tænketank samt undersøge om der måtte være potentielle kandidater til samme.

6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

7. Wavy-bannere

Udsat til næste møde.

8. Ikast-Brande kommune i bevægelse

Medlemmer af lokalrådet deltog i gruppearbejdet på dagen. Det blev besluttet at Lokalrådet ikke direkte vil være involveret i det fremtidige arbejde, men udelukkende fungere som katalysator i lokalområdet. Tiltaget bliver taget op igen på mødet i januar.

9. Identitet og fællesskab

Udsat til næste møde.

10. Evaluering af valgmøde op til kommunalrådsvalget

Det blev vurderet at biksemadsmødet op mod kommunalrådsvalget var en stor succes og at der var fulde huse. Økonomien i forbindelse med arrangementer blev gennemgået og godkendt.

11. Evaluering af Genbrugsjuletræet

Det blev vurderet at arbejdet og arrangementet omkring opstilling af genbrugsjuletræet var en succes.

12. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 48.555,29 kr. pr. 22. november 2017.

· Samarbejde med kommunen

Behandlingstider på henvendelse til kommunen diskuteres på næste møde.

· Reception Forsvarsbrødrene

Der udarbejdes en politik for lokalrådets deltagelse i forbindelse med fremtidige arrangementer.

13. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 13. december 2017

· 25. januar 2018

· 22. februar 2018

· 21. marts 2018

23.11.2017 KC

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post116

Bestyrelsesmøde d. 23 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, oktober 28, 2017 15:11

Lokalrådsmøde mandag, den 23. oktober 19.00 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Gravhøjsanlægget syd for skolen

· Lokalrådet har fra Martin Westfall modtaget et spændende forslag om inddragelse af gravhøjsanlægget som en naturlig forlængelse af Byens Hus(skolen)

· Martin fremlagde sine ideer omkring anlægget. HJ laver arbejdsbeskrivelse.

4. Status på opgaver

· Status på igangværende opgaver gennemgået.

5. Status på opgaver

· ES orienterede om arbejdet omkring turistkontor og udsmykning af rundkørsler. Begge dele er godt på vej.

· HJ orienterede om ny hjemmeside – under udarbejdelse.

· DK orienterede om app’en Der skal findes lidt flere erhvervsdrivende der vil være med.

6. Idebanken

· Wavy Banners, HJ udarbejder arbejdsbeskrivelse og får nedsat arbejdsgruppe.

· En ide til fælles projekt med NSkubib blev drøftet HJ tager kontakt til NSkubib

7. Biksemadsmøde op til kommunalrådsvalget

· HJ arbejder videre med sagen og får annonceret mm. 6 partier har givet tilsagn om deltagelse.

8. Kommunen i bevægelse

· HJJ, ES og GS deltager i mødet i remisen.

9. Orienteringssager

· Der er pt. 42.442,29 kr. I kassen.

10. Evt.

24.10.2017 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post115
« ForrigeNæste »