NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Nye vedtægt 2017

VedtægterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:12

Vedtægter for foreningen, Nørre Snede Lokalråd v.2.0 (pr. august 2017)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele 8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.
- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.
- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter
iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede
by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.
- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via
Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.
- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

-
Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766
over 15 år, som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

3.1 Det er gratis at være medlem

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne
er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:
A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016. Valget kan
foregår på ordinærgeneralforsamling, eller efter valgprocedure fra valget i 2016.
B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.
C: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.
D: Medlemmer skal være 18 år for, at være opstillingsberettiget.
E: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille og stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

- Sekretær

- Alm. medlem
- Alm. medlem
- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter.

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem
i forening.

4.4 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest 8 dage før generalforsamling.

4.5 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.


PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode


6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af
september måned.


6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmesiden og sociale medier,
med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referanet

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamling).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinære
eller en ekstraordinære generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådets virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning
skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.


6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn eller vederlag. Bestyrelsen kan dog medtage lønnet
medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:


7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som
lever op til Lokalrådets formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet
aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:


8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til:
Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.


8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale
indstandser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den 28 / 9 2017

___________________________ ___________________________ ___________________________

Formand Hans Jørgen Jensen Næstformand Britta Sørensen Kasserer Gitte Solgaard

___________________________ ___________________________

Sekretær Anja Isgaard Jensen Alm. medlem Dennis Knudsen

___________________________ ___________________________
Alm. medlem Henning Berg Alm. medlem Carsten Thomsen


(Pdf version)  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post112

Forslag til nye vedtægter

VedtægterOprettet af webmaster ons, september 20, 2017 20:17

Vedtægter for foreningen, Nørre Snede Lokalråd v.2.0 (pr. august 2017)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele
8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.
- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.
- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter
iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede
by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.
- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via
Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.
- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

-
Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766
over 15 år, som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne
er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:
A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016. Valget kan
foregår på ordinærgeneralforsamling, eller efter valgprocedure fra valget i 2016.
B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.
C: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.
D: Medlemmer skal være 18 år for, at være opstillingsberettiget.
E: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller
stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

- Sekretær

- Alm. medlem
- Alm. medlem
- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter.

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem
i forening.

4.4 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest 8 dage før generalforsamling.

4.5 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.


PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode


6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af
september måned.


6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmeside og sociale medier,
med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamling).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinære
eller en ekstraordinære generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådets virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning
skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.


6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn
medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som
lever op til Lokalrådets formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet
aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til:
Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.


8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale
indstandser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2017

___________________________ ___________________________ ___________________________

Formand BLOKBOGSTAVER Næstformand BLOKBOGSTAVER Kasserer BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________

Sekretær BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________
Alm. medlem BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post111

Forslag til nye vedtægter for Nørre Snede lokalråd

VedtægterOprettet af Bestyrelsen ons, juni 01, 2016 20:41
Forslag til nye vedtægter til godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger d. 6/6 2016

Vedtægter for Nørre Snede Lokalråd v.2.0

(pr. september 2016)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele 8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.

- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.

- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.

- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via

Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.

- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

- Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766 over 15 år.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:

A: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.

B: Alle over 15 år, som bor i postnummer 8766 kan opstille eller stemme til valget.

C: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Kasserer

A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016.

B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.

- Formand

- Næstformand

- Sekretær

- Alm. medlem

- Alm. medlem

- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter (med hhv. 8. og 9. flest stemmer).

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem

i forening.

4.3 Valg afholdes hvert andet år senest ultimo september.

4.4 Valget annonceres senest i april måned det pågældende år.

4.5 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest den 30. juni.

4.6 Valget afholdes indenfor én uge ved eller i forbindelse med en eller flere ”arrangementer”.

4.7 Valget foregår på den måde, at medlemmer kan sætte deres kryds på en seddel hvor alle

opstillede personer er vist/opstillet. Se i øvrigt BILAG 1, vejledning for ”Procedure for opstilling

og afholdelse af valg”.

4.8 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer, som årligt varetager kontrollen med foreningens regnskab.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.

PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode

6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af september måned.

6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmesiden og sociale medier, med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamling).

5. Endelig afstemning og sammentælling af stemmer

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådet virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.

6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn eller vederlag. Bestyrelsen kan dog medtage lønnet medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som lever op til Lokalrådet formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til: Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.

8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale instanser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2016  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post87

Vedtægter for Nørre-Snede Lokalrådet

VedtægterOprettet af Bestyrelsen fre, januar 16, 2009 14:03
Navn og formål:
§1 Foreningens navn er Nørre-Snede Lokalråd.
§2 Foreningens formål er at fremme borgernes og erhvervslivets interesser i Nørre-Snede samt opland.

Medlemmer:
§3 Som medlemmer af foreningen kan optages alle bosiddende og erhvervsdrivende i Nørre-Snede samt opland.

Ledelsen:
§4 Bestyrelsen består af mindst 4 og højest 9 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for henholdsvis 1 og 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges ligeledes 2 bestyrelsessuppleanter. I tilfælde af stemmelighed så har formanden 2 stemmer.
§5 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og regnskabsføring. Sekretæren fører referat vedrørende bestyrelsesmøder og generalforsamling. Hvert referat underskrives af bestyrelsen.
§6 Foreningen tegnes af formanden. Det indebærer at kommunikation med medier, kommunale og regionale instanser godkendes af formanden.
§7 Der vælges på generalforsamlingen to revisorer, som årligt varetager kontrol med foreningens regnskab.

Generalforsamlingen:
§8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§9 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indvarsles ved annoncering i den lokale avis senest med 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet
4. Fastsættelse af årskontingent gældende for det følgende kalenderår (jvfr. § 18)
5. Indkomne forslag (jvfr. § 11)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer a) Bestyrelsesmedlemmer (jvfr. § 4) b) Bestyrelsessuppleanter (jvfr. § 4) c) Revisorer (jvfr. § 7)
7. Udvalgsberetninger
8. Eventuelt
§10 Ethvert medlem, der forud eller senest på generalforsamlingen har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. Ikke-medlemmer kan deltage på generalforsamlinger uden stemmeret.
§11 Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.
§12 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og der er almindeligt flertal for et ændringsforslag. Dersom der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal der inden 8 uger afholdes en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som punkt på dagsordenen.
§13 Alle valg sker ved almindeligt flertal, og såfremt et medlem forlanger det ved skriftlig afstemning. Kampvalg foretages altid ved skriftlig afstemning. Kandidaterne prioriteres på en stemmeseddel. Bestyrelsen foreslår 2 stemmetællere – som optæller og offentliggør resultatet.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, hvis bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde emner som ønskes behandlet. Ændringer af vedtægter kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset antal mødte medlemmer. Ligeledes kan 25% af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, idet der samtidig skal opgives de ønskede emner til behandling.

Udvalg:
§ 15. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med udvalgene, retningslinier og arbejdsmåde.

Regnskab:
§ 16. Regnskabet følger kalenderåret og udfærdiges på en efter loven forsvarlig måde. Regnskabet revideres en gang om året af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 17. Foreningens regnskab varetages af kasseren, der står til ansvar for bestyrelsen. Kasseren fører en medlemsliste og opkræver kontingent.
§ 18. Det årlige kontingent fastsættes eller ændres af bestyrelsen, men skal godkendes på den årlige generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal af fremmødte medlemmer. Kontingentet forfalder til betaling i marts måned for indeværende år.
§ 19. Intet medlem af foreningen oppebærer løn eller anden form for vederlag. Bestyrelsen kan dog antage lønnet medhjælp eks. regnskab m.m.

Foreningens opløsning:
§ 20. Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, når der er mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt ved denne, og 2/3 af de fremmødte har stemt for ophævelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indvarsles til ekstraordinær generalforsamling tidligst 4 uger og senest 8 uger efter. På denne generalforsamling afgøres ophævelsen af foreningen ved simpel stemmeflertal uanset fremmødte medlemmer. Ved en eventuel opløsning af foreningen anvendes formuen efter indstilling fra bestyrelsen til velgørende formål i Nørre-Snede samt opland.

Disse vedtægter er besluttet på stiftende Generalforsamling d. 24. September 2008.


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post0