NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 3 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 12, 2017 19:48

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, d. 3. oktober 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Velkommen og introduktion.

Medlemmerne i lokalrådet fik præsenteret sig for hinanden og drøftet holdninger og idéer til det lokale område. Tillige blev forventningerne til det fremtidige samarbejdet i lokalrådet afstemt mellem alle deltagere.

2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

3. Konstituering

Konstituering af lokalrådet gennem valg, hvor følgende poster blev fordelt:

· Formand – Hans Jørgen Jensen

· Næstformand – Britta Sørensen

· Kasserer – Gitte Solgaard

· Sekretær – Kim Callesen

4. Valg af ordstyrer – Formand Hans Jørgen Jensen

5. Godkendelse af generalforsamlingsreferat - Godkendt

6. Kommunikation

Generelle forhold vedr. kommunikation såvel internt som eksternt blev adresseret og det blev præciseret hvordan lokalrådets bestyrelse agerer i henhold til presse og andre interessenter i lokalrådets arbejde.

Håndtering af de forskellige digitale medier, som lokalrådet anvender til kommunikation blev gennemgået og ansvar for håndtering af disse blev uddelegeret.

7. Status på opgaver

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået og nye tovholdere for og igangværende projekter blev tildelt hvor det var nødvendigt. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret.

8. Status på opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået og diskuteret. Tovholdere for igangværende projekter blev identificeret og præciseret og nye tovholder på aktuelle projekter og opgaver blev fordelt.

9. Idebanken

Udsat til kommende møde.

10. Gravhøjsanlægget

Udsat til kommende møde.

11. Valgmøde op til kommunalrådsvalget

En henvendelse om et valgmøde i Nørre Snede med alle politiske partier blev gennemgået og diskuteret og flere forslag til initiativet blev drøftet. Der var flere ubekendte faktorer, hvorfor det blev aftalt at disse forhold skulle afdækkes.

12. Kommunen i bevægelse

Udsat til kommende møde.

13. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 47.479,79 kr. pr. 3. oktober 2017.

· Henvendelse til kommunen om kulturby Århus

· Konference om landsbyernes udvikling

o Hans Jørgen Jensen har fremsendt materiale fra konferencen som inspiration


14. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 23. oktober 2017

· 21. november 2017

· 12. december 2017

· 23. januar 2018

3.10.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post114

Referat Generalforsamling d. 28/9 2017

ReferaterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:14

Generalforsamling: Torsdag den 28/9 2017 kl. 19.30

Sted: Nørre Snede Hallen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Ole Nørgaard Andersen valgt

2. Valg af referent

Henrik Østergaard valgt

3. Bestyrelsens beretning

Godkendt af generalforsamlingen.

Formanden berettede om rådets arbejde i det forløbne år.

Der blev blandt andet fortalt om:

Hvordan man fandt frem til en måde at samerbejde på når næsten alle bestyrelsesmedlemmer var nye. Til alle nye opgaver bliver der udpeget en tovholder fra bestyrelsen. Der er oprettet en idebank med forslag til nye arbejdsområder.

I løbet af året har lokalrådet blandt andet arbejdet med flg. opgaver:

Opretholdelse af børnetandpleje i lokalt regi.

Fået opsat bod-bænksæt ved Kildesøen.

Hastigheden på Torvet.

Byvedligehold og legepladsen.

Været med til at bevare vores landbetjent og fejret at det lykkedes.

Oprettet lokalservice da borgerservice blev nedlagt.

Min Landsby app gik i luften i Nørre Snede i Juli måned

Der er en ny hjemmeside på vej

Der arbejdes på at få et turistkontor centralt i Nørre Snede.

Der blev også fortalt lidt om fremtidige tiltag, om Nørre Snede er i afvikling eller udvikling. Med 40 nye boliger på vej må det være udvikling.

Det blev nævnt at det er vigtigt at passe på og hjælpe med at udvikle lokale institutioner og foreningslivet så Nørre Snede er et rart og aktivt sted at bo.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Se regnskab og budget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

Stemmetællere: Anja Isgaard jensen & Carsten Thomsen

Nye bestyrelsesmedlemmer: Kim Callesen, Erik Steffesen, Henrik Østergaard

Suppleanter: Lene Mølsted , Carsten Thomsen

Revisorer: Ole Nørgaard Andersen, Lene Mølsted.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Carsten fortalte lidt op planer for turistkontor og madpakkehus centralt i Nørre Snede.

Div. Kommentarer, især omkring torvet.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post113

Nye vedtægt 2017

VedtægterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:12

Vedtægter for foreningen, Nørre Snede Lokalråd v.2.0 (pr. august 2017)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele 8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.
- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.
- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter
iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede
by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.
- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via
Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.
- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

-
Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766
over 15 år, som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

3.1 Det er gratis at være medlem

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne
er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:
A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016. Valget kan
foregår på ordinærgeneralforsamling, eller efter valgprocedure fra valget i 2016.
B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.
C: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.
D: Medlemmer skal være 18 år for, at være opstillingsberettiget.
E: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille og stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

- Sekretær

- Alm. medlem
- Alm. medlem
- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter.

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem
i forening.

4.4 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest 8 dage før generalforsamling.

4.5 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.


PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode


6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af
september måned.


6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmesiden og sociale medier,
med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referanet

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamling).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinære
eller en ekstraordinære generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådets virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning
skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.


6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn eller vederlag. Bestyrelsen kan dog medtage lønnet
medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:


7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som
lever op til Lokalrådets formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet
aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:


8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til:
Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.


8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale
indstandser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den 28 / 9 2017

___________________________ ___________________________ ___________________________

Formand Hans Jørgen Jensen Næstformand Britta Sørensen Kasserer Gitte Solgaard

___________________________ ___________________________

Sekretær Anja Isgaard Jensen Alm. medlem Dennis Knudsen

___________________________ ___________________________
Alm. medlem Henning Berg Alm. medlem Carsten Thomsen


(Pdf version)  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post112

Forslag til nye vedtægter

VedtægterOprettet af webmaster ons, september 20, 2017 20:17

Vedtægter for foreningen, Nørre Snede Lokalråd v.2.0 (pr. august 2017)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele
8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.
- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.
- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter
iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede
by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.
- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via
Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.
- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

-
Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766
over 15 år, som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne
er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:
A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016. Valget kan
foregår på ordinærgeneralforsamling, eller efter valgprocedure fra valget i 2016.
B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.
C: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.
D: Medlemmer skal være 18 år for, at være opstillingsberettiget.
E: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller
stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

- Sekretær

- Alm. medlem
- Alm. medlem
- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter.

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem
i forening.

4.4 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest 8 dage før generalforsamling.

4.5 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.


PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode


6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af
september måned.


6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmeside og sociale medier,
med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamling).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinære
eller en ekstraordinære generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådets virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning
skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.


6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn
medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som
lever op til Lokalrådets formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet
aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til:
Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.


8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale
indstandser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2017

___________________________ ___________________________ ___________________________

Formand BLOKBOGSTAVER Næstformand BLOKBOGSTAVER Kasserer BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________

Sekretær BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________
Alm. medlem BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post111

Generalforsamling 2017

Info om lokalrådetOprettet af webmaster tir, september 19, 2017 20:29

Generalforsamlinger i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 28. septembber kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Der er ekstraordnær generalforsamling fra kl. 19.00 med vedtægtsændringer på dagsordenen. vedtægterne findes her

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post110
« ForrigeNæste »