NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, juni 03, 2018 22:04

Lokalrådsmøde onsdag, den 17. maj 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fravær: Erik Steffensen og Britta Sørensen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne – opgavelisten gennemgået, de respektive tovholdere gav en status, alt kører planmæssigt. Den 28/5 afholdes møde med NSHH angående nørresnede.dk.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Evaluering på fernisering

5. Idebanken – drøftelse og gennemgang.

6. Møde med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget 4/6 2018. Individuelle møder med lokalråd fra Engesvang, Ejstrupholm, Nørre-Snede, Bording + til sidst et fælles møde med alle lokalråd og udvalget.

Ideer til dagsorden til det individuelle møde: Byggegrunde mangler i byen(kun Kildebakken), faldefærdige huse til udlejning, større forståelse fra kommunens side af, at der lyttes til lokalrådet. Hvilken strategi har udvalget for lokalrådene? HJ sender mail til kommunen med vores punkter til fællesdagsorden til mødet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 36.951,85 kr.

8. Evt. –

· Møder 2018

· Mandag 18/6

· Tirsdag 14/8

· September generalforsamling

· Onsdag 10/10

· Torsdag 15/11

· Mandag 10/12 – møde og julefrokost 😊

9. Slut –

27.05.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post122

Bestyrelsesmøde 11. april 2018

ReferaterOprettet af webmaster tir, april 24, 2018 20:55

Referat af Lokalrådsmøde, den 11. april 2018 hos nama.

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Status på opgaver – daglig drift

· Møde afholdt i hjemmesidegruppen. Formanden præcisererede Lokalrådets vedtægter for kommunikation.

· Affaldsindsamling er planlagt og klar.

· Byvedligehold gennemføres for fremtiden af Lokalrådet i samarbejde med Frederik Christensen.

4. Status på opgaver – nye projekter

· Namaevent 14.4. gennemføres og afvikles som planlagt

· Arbejdet med turisthytte fortsætter. Tegninger gøres færdige og sendes til kommunen. Lokalrådet har de fornødne midler til at gennemføre projekter

· Vawy Bannerstema - Billederne hænges op foråret 2018 efter planen. Fernisering aftales til enten 1. maj eller 8. maj kl.17.00. Øvrige projekter – der arbejdes videre.

5. Idebanken - drøftet og ingen nye ideer

6. Medlemskab af organisationer – Lokalrådet melder sig ind i Landdistrikternes fællesråd og Frivilligcenteret Ikast-Brande

7. Orienteringssager – Økonomi – kassebeholdning på 42.211 kr.

Næste møde afholdes den 17.maj.

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post121

Bestyrelsesmøde 21. marts 2018

ReferaterOprettet af webmaster tir, marts 27, 2018 16:11

Lokalrådsmøde torsdag, den 21. marts 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

Fraværende var: Gitte Solgaard, Henrik Østergaard, Kim Callesen ( udtrådt af Lokalrådet)

Velkommen til Lene Mølsted som var suppleant.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Valg af sekretær

Lene Mølsted indtræder som sekretær, da Kim Callesen er udtrådt af lokalrådet.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Hjemmeside/ Landsbyapp, der har været møde med Min Landsby, vi har fået en god kontrakt i hus.

· De gule stole kommer ud inden påske.

· Der arbejdes videre med affaldsindsamlingen.

5. Status på opgaver – nye projekter

· Turisthytten, projektet går fremad, ansøgning om byggetilladelse sendes til kommunen snarest, der bliver endvidere udarbejdet tegninger til udsmykning af rundkørslen.

· Springvand, der arbejdes videre med springvandet, som vi gerne ser kommer til at matche turisthytten og vores nye skole.

· Wawy Banners, projektet ” Nørre Snede i en fart” kører videre med forventet opsætning ca. 1. maj

· NAMA Event, der er etableret et stort arrangement lørdag D. 14.04. fra kl. 10.00 – 14.00, i de gamle haller hos Nama på Spættevej, - se annoncering på hjemmesiden og i den Lille Avis,

6. Teaterforestiiling

· Vi sender forespørgsel til NSKUBIB om det var et projekt for deres forening

7. Idebanken

· Fokus

o Oprettelse af 8766 – invest –Udsat

o Hvordan bliver byens liv i Nørre Snede med Bestseller Tower-

o Formanden har sendt et oplæg omkring hvad vi vil i Nørre Snede, til Steen Hebsgard, samt givet et forslag til en konference om temaet

8. Parkeringspladser

· Hos Steffs Place er der ansøgt om 3 P. pladser med 2 timers parkering, lokalrådet sender vores anbefaling til kommunen.

· 2 handicap parkeringspladser ved biblioteket er et ønske fra en borger, vi vidersender dette til skolen.


9. Hvordan forholder Lokalrådet sig til en indvielse, en event og en fødselsdag

· Vi beslutter løbende hvad der skal gives til, og hvor meget.

10. Orienteringssager

· Økonomi , Kr. 42.999,00

11. Evt

· Møder 2018 Sekretæren har dem klar til næste møde

12. Slut Næste møde D. 11.04.2018 kl. 18.30

18.03.2018 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post120

Bestyrelsesmøde 22. februar 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, februar 26, 2018 16:17

Lokalrådsmøde torsdag, den 22. februar 2018 kl. 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Status på opgaver – daglig drift

· Opgaveliste gennemgået.

· HØ følger op på olie til bænk ved Kildesø

· HJ skaffer besøgsstatistik på nørresnede.dk fra Min landsby

· DK organiserer affaldsindsamling den 22/4 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

· ES orienterede om Hunde Høm høm poseholdere.

4. Status på opgaver – nye projekter

· Liste gennemgået

· ES arbejder videre med turisthytten - HØ laver skitser. Det samlede Lokalråd skal godkende udformning, størrelse mv. inden igangsætning.

· Rundkørsler - afventer svar fra kulturkonsulent.

· Springvandet: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet med nye forslag.

· Banner kunst: Arbejdet forsætter, tilladelse til ophængning er i hus. HJ og ES søger midler

· Renoverings trængende huse: Lokalrådet godkendte brev forfattet i samarbejde med NS Byinvest og NSHH. Brevet sendes til udvalgte ejere af udlejningsejendomme, der efter lokalrådets mening trænger til vedligeholdelse af facade.

· NAMA event: Skal foregå på en anden måde, der må ikke males på væggene. Gruppen arbejder videre.

· Schat Jacobsen – revitalisering: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet.

5. Evaluering af møde med NSHH og Borgerforeningen den 1. februar –

· Godt møde, hvor vi fik et fint indblik i hvad de andre foreninger havde på tapetet.

· Der skal aftales et nyt møde om et års tid.

  1. Idebanken

· Oprettelse af 8766 – invest – fundraising. Skal undersøges nærmere.


  1. Hvordan forholder vi os til receptioner, jubilæer, indvielser, fødseldage etc. –

· Ved specielle lejligheder tages punktet op

  1. Orienteringssager

· Økonomi : Kassebeholdning 42.999,11kr.

· HØ undersøger hvordan vi bedst får vores fælles dokumenter i skyen.

· Valg 2018: Vi skal bruge mindst en ny kandidat.

  1. Evt.

· Møder 2018 : Næste møde d. 21/3

  1. Slut – 22.00

26.02.2018 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post119

Bestyrelsesmøde 25. januar 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, februar 01, 2018 08:06

Referat af lokalrådsmøde torsdag, d. 25. januar 2018 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Der bliver opsat 2 stativer til hundehømhømposer, som et forsøg med mulig udvidelse.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der har været afholdt møde med menighedsrådet og kommunen. Der ligger en projektbeskrivelse hos menighedsrådet, som afventes godkendt.

4.2. Rundkørsler og den varme pige

Der er talt med kommunen med henblik på placeringen. Trafikstyrelsen har ikke nogen indflydelse på placeringen – det er en kommunal beslutning. Afventer beslutning fra ny bestyrelse i billedkunst-udvalget.

4.3. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. Der har været afholdt møde med kommunen. Afventer svar fra arkitekt i forbindelse med det videre arbejde.

4.4. Hjemmesiden

Arbejdsgruppen har afholdt workshops og påbegyndt arbejdet med indholdet på hjemmesiden. Arbejdsgruppen afholder løbende møder og koordinere med indhold.

4.5. Madpakkehus

Status på madpakkehus blev gennemgået og drøftet. Afventer forløbet med skolen inden projektet fortsættes. Vi har noteret skrivelse fra Dorthe Overgaard, som har afvist konvertering fra Sound Satellites til et madpakkehus. Forløbet med overdækning ved legepladsen ved kirkeskoven fortsættes.

4.6. Anlægget og skolen

Nedsættelse af arbejdsgruppen er udsat til kommende møde grundet skolens ombygning.

4.7. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.8. Wavy-bannere

Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere. Der har været afholdt møde d. 9. januar og det forventes at billederne til første projekt med bannere er færdig d. 17. marts til fernisering og siden opstilles inden 1. maj 2018 frem til september 2018.

Billed- og kulturudvalget samt kommunen forsøges inddraget i projektet.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet på næste møde.

4.10. Event Nama

Der er udarbejdet en handlingsplan, der samler alle tråde i forbindelse med projektet med fordeling af tovholdere inden for de respektive områder. Projektet er under løbende udvikling. Der er åbent for frivilligt arbejde i ugerne 14 samt 15 indtil videre.

4.11. Schat Jacobsen

Der er lavet en arbejdsgruppe omkring initiativerne omkring Schat Jacobsens kunst med sønnen tilkoblet.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der tager stilling til det videre forløb.

6. Møde med NSHH 1. februar

Der aftales et fællesmøde mellem de 2 bestyrelser for at øge samarbejdet og hvor fælles fokus på byens interesser er i centrum. Lokalrådet showcaser og fortæller NSHH om relevante/potentielle projekter.

7. Idébanken

Udsat til næste møde.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Kassebeholdningen er 44.820,46 kr. pr. 25. januar 2018.

8.2. Foreningsmarked

Formanden orienterer om foreningsmarkedet.

9. Evt.

9.1. Deltagelse i receptioner, jubilæer mv.

Det drøftes og overvejes til næste møde hvordan lokalrådet agerer fremadrettet i sådanne forbindelser.

9.2. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse i lokalområdet.

25.01.2018 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post118
« ForrigeNæste »