NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 13. december 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, december 23, 2017 09:18

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 13. december 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Det blev besluttet at ambassadørgruppen for ”Min Landsby”-app blev nedlagt idet gruppen er meget sammenfaldende med hjemmeside-gruppen.

Der må ifølge fyrværkeriloven affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar, hvorfor de offentlige skraldespande bliver aflåst i samme periode.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der arbejdes fortsat på de sidste bevillinger fra henholdsvis menighedsrådet og kommunen i forbindelse med placering og opstilling.

4.2. Madpakkehuse

Status på madpakkehuse blev gennemgået og drøftet. Der følges op på næstkommende møde.

4.3. Hjemmesiden

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med hjemmeside og app. Der er etableret workshop i indeværende måned med arbejdsgruppen og udvikler af app og hjemmeside.

4.4. Rundkørsler

Der afholdes møde med kulturkonsulent i kommende uge i forbindelse med det fortsatte arbejde, byggetilladelser og hvor kontaktpersoner bliver identificeret mv.

4.5. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. En borger har ytret ønske om deltage i projektet.

4.6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

4.7. Wavy-bannere

Der er nedsat en arbejdsgruppe til arbejdet med Wavy-bannere. Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere.

4.8. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet i det nye år.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Arbejdsgruppe nedsat og det indledende arbejde foretages frem mod foråret 2018.

6. Henvendelse fra nskubib

Henvendelsen blev vurderet og det blev besluttet at forespørgslen ligger uden for lokalrådets umiddelbare virke.

7. Idébanken

7.1. Kunst med historisk perspektiv

Der er nedsat et udvalg om kunst i byen med historisk perspektiv.

7.2. Fundraising

Det forsøges indledningsvis at finde potentielle og kompetente kandidater i forbindelse med fundraising til lokalrådets projekter, der har et større økonomisk perspektiv.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 40.593,24 kr. pr. 13. december 2017.

8.2. Samarbejde med kommunen

Behandlingstider og respons på henvendelser til kommunen blev debatteret og en ønskelig afklaring og initiativer på problematikken blev iværksat.

8.3. Visionsmødet Hallen

Der bliver udarbejdet en helhedsplan for hallen i helhed. Mangt og meget er drøftet. Der bliver fremsat en plan for bestyrelsen til vurdering.

9. Evt.

9.1. Affaldsindsamling

Lokalrådet tager kontakt til DN angående affaldsindsamling 2018.

9.2. Cykelstier

Cykelstier drøftet kort og drøftes videre på næstkommende møde.

9.3. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse lokalområdet.

13.12.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post117

Bestyrelsesmøde d. 22. November 2017

ReferaterOprettet af webmaster fre, december 15, 2017 16:31

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 22. november 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift – drøftelse og beslutning

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret. Der blev aftalt diverse tiltag i forbindelse med app’en – herunder at sikre større tilslutning fra de lokale erhvervsdrivende. Detaljer vedr. arbejdet koordineres mellem Dennis Knudsen og Sofus Møller.

4. Status på opgaver – Nye opgaver – drøftelse og beslutning

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

5. Idebanken

Det evalueres og overvejes at nedsætte en tænketank samt undersøge om der måtte være potentielle kandidater til samme.

6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

7. Wavy-bannere

Udsat til næste møde.

8. Ikast-Brande kommune i bevægelse

Medlemmer af lokalrådet deltog i gruppearbejdet på dagen. Det blev besluttet at Lokalrådet ikke direkte vil være involveret i det fremtidige arbejde, men udelukkende fungere som katalysator i lokalområdet. Tiltaget bliver taget op igen på mødet i januar.

9. Identitet og fællesskab

Udsat til næste møde.

10. Evaluering af valgmøde op til kommunalrådsvalget

Det blev vurderet at biksemadsmødet op mod kommunalrådsvalget var en stor succes og at der var fulde huse. Økonomien i forbindelse med arrangementer blev gennemgået og godkendt.

11. Evaluering af Genbrugsjuletræet

Det blev vurderet at arbejdet og arrangementet omkring opstilling af genbrugsjuletræet var en succes.

12. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 48.555,29 kr. pr. 22. november 2017.

· Samarbejde med kommunen

Behandlingstider på henvendelse til kommunen diskuteres på næste møde.

· Reception Forsvarsbrødrene

Der udarbejdes en politik for lokalrådets deltagelse i forbindelse med fremtidige arrangementer.

13. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 13. december 2017

· 25. januar 2018

· 22. februar 2018

· 21. marts 2018

23.11.2017 KC

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post116

Bestyrelsesmøde d. 23 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, oktober 28, 2017 15:11

Lokalrådsmøde mandag, den 23. oktober 19.00 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Gravhøjsanlægget syd for skolen

· Lokalrådet har fra Martin Westfall modtaget et spændende forslag om inddragelse af gravhøjsanlægget som en naturlig forlængelse af Byens Hus(skolen)

· Martin fremlagde sine ideer omkring anlægget. HJ laver arbejdsbeskrivelse.

4. Status på opgaver

· Status på igangværende opgaver gennemgået.

5. Status på opgaver

· ES orienterede om arbejdet omkring turistkontor og udsmykning af rundkørsler. Begge dele er godt på vej.

· HJ orienterede om ny hjemmeside – under udarbejdelse.

· DK orienterede om app’en Der skal findes lidt flere erhvervsdrivende der vil være med.

6. Idebanken

· Wavy Banners, HJ udarbejder arbejdsbeskrivelse og får nedsat arbejdsgruppe.

· En ide til fælles projekt med NSkubib blev drøftet HJ tager kontakt til NSkubib

7. Biksemadsmøde op til kommunalrådsvalget

· HJ arbejder videre med sagen og får annonceret mm. 6 partier har givet tilsagn om deltagelse.

8. Kommunen i bevægelse

· HJJ, ES og GS deltager i mødet i remisen.

9. Orienteringssager

· Der er pt. 42.442,29 kr. I kassen.

10. Evt.

24.10.2017 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post115

Bestyrelsesmøde d. 3 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 12, 2017 19:48

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, d. 3. oktober 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Velkommen og introduktion.

Medlemmerne i lokalrådet fik præsenteret sig for hinanden og drøftet holdninger og idéer til det lokale område. Tillige blev forventningerne til det fremtidige samarbejdet i lokalrådet afstemt mellem alle deltagere.

2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

3. Konstituering

Konstituering af lokalrådet gennem valg, hvor følgende poster blev fordelt:

· Formand – Hans Jørgen Jensen

· Næstformand – Britta Sørensen

· Kasserer – Gitte Solgaard

· Sekretær – Kim Callesen

4. Valg af ordstyrer – Formand Hans Jørgen Jensen

5. Godkendelse af generalforsamlingsreferat - Godkendt

6. Kommunikation

Generelle forhold vedr. kommunikation såvel internt som eksternt blev adresseret og det blev præciseret hvordan lokalrådets bestyrelse agerer i henhold til presse og andre interessenter i lokalrådets arbejde.

Håndtering af de forskellige digitale medier, som lokalrådet anvender til kommunikation blev gennemgået og ansvar for håndtering af disse blev uddelegeret.

7. Status på opgaver

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået og nye tovholdere for og igangværende projekter blev tildelt hvor det var nødvendigt. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret.

8. Status på opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået og diskuteret. Tovholdere for igangværende projekter blev identificeret og præciseret og nye tovholder på aktuelle projekter og opgaver blev fordelt.

9. Idebanken

Udsat til kommende møde.

10. Gravhøjsanlægget

Udsat til kommende møde.

11. Valgmøde op til kommunalrådsvalget

En henvendelse om et valgmøde i Nørre Snede med alle politiske partier blev gennemgået og diskuteret og flere forslag til initiativet blev drøftet. Der var flere ubekendte faktorer, hvorfor det blev aftalt at disse forhold skulle afdækkes.

12. Kommunen i bevægelse

Udsat til kommende møde.

13. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 47.479,79 kr. pr. 3. oktober 2017.

· Henvendelse til kommunen om kulturby Århus

· Konference om landsbyernes udvikling

o Hans Jørgen Jensen har fremsendt materiale fra konferencen som inspiration


14. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 23. oktober 2017

· 21. november 2017

· 12. december 2017

· 23. januar 2018

3.10.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post114

Referat Generalforsamling d. 28/9 2017

ReferaterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:14

Generalforsamling: Torsdag den 28/9 2017 kl. 19.30

Sted: Nørre Snede Hallen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Ole Nørgaard Andersen valgt

2. Valg af referent

Henrik Østergaard valgt

3. Bestyrelsens beretning

Godkendt af generalforsamlingen.

Formanden berettede om rådets arbejde i det forløbne år.

Der blev blandt andet fortalt om:

Hvordan man fandt frem til en måde at samerbejde på når næsten alle bestyrelsesmedlemmer var nye. Til alle nye opgaver bliver der udpeget en tovholder fra bestyrelsen. Der er oprettet en idebank med forslag til nye arbejdsområder.

I løbet af året har lokalrådet blandt andet arbejdet med flg. opgaver:

Opretholdelse af børnetandpleje i lokalt regi.

Fået opsat bod-bænksæt ved Kildesøen.

Hastigheden på Torvet.

Byvedligehold og legepladsen.

Været med til at bevare vores landbetjent og fejret at det lykkedes.

Oprettet lokalservice da borgerservice blev nedlagt.

Min Landsby app gik i luften i Nørre Snede i Juli måned

Der er en ny hjemmeside på vej

Der arbejdes på at få et turistkontor centralt i Nørre Snede.

Der blev også fortalt lidt om fremtidige tiltag, om Nørre Snede er i afvikling eller udvikling. Med 40 nye boliger på vej må det være udvikling.

Det blev nævnt at det er vigtigt at passe på og hjælpe med at udvikle lokale institutioner og foreningslivet så Nørre Snede er et rart og aktivt sted at bo.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Se regnskab og budget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

Stemmetællere: Anja Isgaard jensen & Carsten Thomsen

Nye bestyrelsesmedlemmer: Kim Callesen, Erik Steffesen, Henrik Østergaard

Suppleanter: Lene Mølsted , Carsten Thomsen

Revisorer: Ole Nørgaard Andersen, Lene Mølsted.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Carsten fortalte lidt op planer for turistkontor og madpakkehus centralt i Nørre Snede.

Div. Kommentarer, især omkring torvet.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post113
« ForrigeNæste »