NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Vedtægter for Nørre-Snede Lokalrådet

VedtægterOprettet af Bestyrelsen fre, januar 16, 2009 14:03
Navn og formål:
§1 Foreningens navn er Nørre-Snede Lokalråd.
§2 Foreningens formål er at fremme borgernes og erhvervslivets interesser i Nørre-Snede samt opland.

Medlemmer:
§3 Som medlemmer af foreningen kan optages alle bosiddende og erhvervsdrivende i Nørre-Snede samt opland.

Ledelsen:
§4 Bestyrelsen består af mindst 4 og højest 9 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for henholdsvis 1 og 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges ligeledes 2 bestyrelsessuppleanter. I tilfælde af stemmelighed så har formanden 2 stemmer.
§5 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og regnskabsføring. Sekretæren fører referat vedrørende bestyrelsesmøder og generalforsamling. Hvert referat underskrives af bestyrelsen.
§6 Foreningen tegnes af formanden. Det indebærer at kommunikation med medier, kommunale og regionale instanser godkendes af formanden.
§7 Der vælges på generalforsamlingen to revisorer, som årligt varetager kontrol med foreningens regnskab.

Generalforsamlingen:
§8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§9 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indvarsles ved annoncering i den lokale avis senest med 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet
4. Fastsættelse af årskontingent gældende for det følgende kalenderår (jvfr. § 18)
5. Indkomne forslag (jvfr. § 11)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer a) Bestyrelsesmedlemmer (jvfr. § 4) b) Bestyrelsessuppleanter (jvfr. § 4) c) Revisorer (jvfr. § 7)
7. Udvalgsberetninger
8. Eventuelt
§10 Ethvert medlem, der forud eller senest på generalforsamlingen har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. Ikke-medlemmer kan deltage på generalforsamlinger uden stemmeret.
§11 Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.
§12 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og der er almindeligt flertal for et ændringsforslag. Dersom der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal der inden 8 uger afholdes en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som punkt på dagsordenen.
§13 Alle valg sker ved almindeligt flertal, og såfremt et medlem forlanger det ved skriftlig afstemning. Kampvalg foretages altid ved skriftlig afstemning. Kandidaterne prioriteres på en stemmeseddel. Bestyrelsen foreslår 2 stemmetællere – som optæller og offentliggør resultatet.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, hvis bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde emner som ønskes behandlet. Ændringer af vedtægter kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset antal mødte medlemmer. Ligeledes kan 25% af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, idet der samtidig skal opgives de ønskede emner til behandling.

Udvalg:
§ 15. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med udvalgene, retningslinier og arbejdsmåde.

Regnskab:
§ 16. Regnskabet følger kalenderåret og udfærdiges på en efter loven forsvarlig måde. Regnskabet revideres en gang om året af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 17. Foreningens regnskab varetages af kasseren, der står til ansvar for bestyrelsen. Kasseren fører en medlemsliste og opkræver kontingent.
§ 18. Det årlige kontingent fastsættes eller ændres af bestyrelsen, men skal godkendes på den årlige generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal af fremmødte medlemmer. Kontingentet forfalder til betaling i marts måned for indeværende år.
§ 19. Intet medlem af foreningen oppebærer løn eller anden form for vederlag. Bestyrelsen kan dog antage lønnet medhjælp eks. regnskab m.m.

Foreningens opløsning:
§ 20. Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, når der er mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt ved denne, og 2/3 af de fremmødte har stemt for ophævelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indvarsles til ekstraordinær generalforsamling tidligst 4 uger og senest 8 uger efter. På denne generalforsamling afgøres ophævelsen af foreningen ved simpel stemmeflertal uanset fremmødte medlemmer. Ved en eventuel opløsning af foreningen anvendes formuen efter indstilling fra bestyrelsen til velgørende formål i Nørre-Snede samt opland.

Disse vedtægter er besluttet på stiftende Generalforsamling d. 24. September 2008.


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post0