NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Forslag til nye vedtægter

VedtægterOprettet af webmaster ons, september 20, 2017 20:17

Vedtægter for foreningen, Nørre Snede Lokalråd v.2.0 (pr. august 2017)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele
8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.
- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.
- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter
iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede
by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.
- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via
Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.
- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

-
Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad,
FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766
over 15 år, som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne
er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:
A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016. Valget kan
foregår på ordinærgeneralforsamling, eller efter valgprocedure fra valget i 2016.
B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.
C: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.
D: Medlemmer skal være 18 år for, at være opstillingsberettiget.
E: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller
stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

- Sekretær

- Alm. medlem
- Alm. medlem
- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter.

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem
i forening.

4.4 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest 8 dage før generalforsamling.

4.5 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.


PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode


6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af
september måned.


6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmeside og sociale medier,
med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamling).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinære
eller en ekstraordinære generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådets virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær
generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning
skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.


6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn
medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som
lever op til Lokalrådets formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet
aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til:
Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.


8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale
indstandser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2017

___________________________ ___________________________ ___________________________

Formand BLOKBOGSTAVER Næstformand BLOKBOGSTAVER Kasserer BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________

Sekretær BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER

___________________________ ___________________________
Alm. medlem BLOKBOGSTAVER Alm. medlem BLOKBOGSTAVER  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post111