NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 3 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 12, 2017 19:48

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, d. 3. oktober 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Velkommen og introduktion.

Medlemmerne i lokalrådet fik præsenteret sig for hinanden og drøftet holdninger og idéer til det lokale område. Tillige blev forventningerne til det fremtidige samarbejdet i lokalrådet afstemt mellem alle deltagere.

2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

3. Konstituering

Konstituering af lokalrådet gennem valg, hvor følgende poster blev fordelt:

· Formand – Hans Jørgen Jensen

· Næstformand – Britta Sørensen

· Kasserer – Gitte Solgaard

· Sekretær – Kim Callesen

4. Valg af ordstyrer – Formand Hans Jørgen Jensen

5. Godkendelse af generalforsamlingsreferat - Godkendt

6. Kommunikation

Generelle forhold vedr. kommunikation såvel internt som eksternt blev adresseret og det blev præciseret hvordan lokalrådets bestyrelse agerer i henhold til presse og andre interessenter i lokalrådets arbejde.

Håndtering af de forskellige digitale medier, som lokalrådet anvender til kommunikation blev gennemgået og ansvar for håndtering af disse blev uddelegeret.

7. Status på opgaver

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået og nye tovholdere for og igangværende projekter blev tildelt hvor det var nødvendigt. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret.

8. Status på opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået og diskuteret. Tovholdere for igangværende projekter blev identificeret og præciseret og nye tovholder på aktuelle projekter og opgaver blev fordelt.

9. Idebanken

Udsat til kommende møde.

10. Gravhøjsanlægget

Udsat til kommende møde.

11. Valgmøde op til kommunalrådsvalget

En henvendelse om et valgmøde i Nørre Snede med alle politiske partier blev gennemgået og diskuteret og flere forslag til initiativet blev drøftet. Der var flere ubekendte faktorer, hvorfor det blev aftalt at disse forhold skulle afdækkes.

12. Kommunen i bevægelse

Udsat til kommende møde.

13. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 47.479,79 kr. pr. 3. oktober 2017.

· Henvendelse til kommunen om kulturby Århus

· Konference om landsbyernes udvikling

o Hans Jørgen Jensen har fremsendt materiale fra konferencen som inspiration


14. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 23. oktober 2017

· 21. november 2017

· 12. december 2017

· 23. januar 2018

3.10.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post114