NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 13. december 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, december 23, 2017 09:18

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 13. december 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Det blev besluttet at ambassadørgruppen for ”Min Landsby”-app blev nedlagt idet gruppen er meget sammenfaldende med hjemmeside-gruppen.

Der må ifølge fyrværkeriloven affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar, hvorfor de offentlige skraldespande bliver aflåst i samme periode.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der arbejdes fortsat på de sidste bevillinger fra henholdsvis menighedsrådet og kommunen i forbindelse med placering og opstilling.

4.2. Madpakkehuse

Status på madpakkehuse blev gennemgået og drøftet. Der følges op på næstkommende møde.

4.3. Hjemmesiden

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med hjemmeside og app. Der er etableret workshop i indeværende måned med arbejdsgruppen og udvikler af app og hjemmeside.

4.4. Rundkørsler

Der afholdes møde med kulturkonsulent i kommende uge i forbindelse med det fortsatte arbejde, byggetilladelser og hvor kontaktpersoner bliver identificeret mv.

4.5. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. En borger har ytret ønske om deltage i projektet.

4.6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

4.7. Wavy-bannere

Der er nedsat en arbejdsgruppe til arbejdet med Wavy-bannere. Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere.

4.8. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet i det nye år.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Arbejdsgruppe nedsat og det indledende arbejde foretages frem mod foråret 2018.

6. Henvendelse fra nskubib

Henvendelsen blev vurderet og det blev besluttet at forespørgslen ligger uden for lokalrådets umiddelbare virke.

7. Idébanken

7.1. Kunst med historisk perspektiv

Der er nedsat et udvalg om kunst i byen med historisk perspektiv.

7.2. Fundraising

Det forsøges indledningsvis at finde potentielle og kompetente kandidater i forbindelse med fundraising til lokalrådets projekter, der har et større økonomisk perspektiv.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 40.593,24 kr. pr. 13. december 2017.

8.2. Samarbejde med kommunen

Behandlingstider og respons på henvendelser til kommunen blev debatteret og en ønskelig afklaring og initiativer på problematikken blev iværksat.

8.3. Visionsmødet Hallen

Der bliver udarbejdet en helhedsplan for hallen i helhed. Mangt og meget er drøftet. Der bliver fremsat en plan for bestyrelsen til vurdering.

9. Evt.

9.1. Affaldsindsamling

Lokalrådet tager kontakt til DN angående affaldsindsamling 2018.

9.2. Cykelstier

Cykelstier drøftet kort og drøftes videre på næstkommende møde.

9.3. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse lokalområdet.

13.12.2017 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post117