NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 25. januar 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, februar 01, 2018 08:06

Referat af lokalrådsmøde torsdag, d. 25. januar 2018 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat – Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Der bliver opsat 2 stativer til hundehømhømposer, som et forsøg med mulig udvidelse.

4. Status på opgaver – Nye opgaver

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

4.1. Turistkontor

Der er ansøgt om pulje i forbindelse de indledende faser i henhold til projektet vedr. turistkontor. Der er bevilget en vis sum på nuværende og øvrige puljer er på nuværende ansøgt og som følgelig afventer. Der har været afholdt møde med menighedsrådet og kommunen. Der ligger en projektbeskrivelse hos menighedsrådet, som afventes godkendt.

4.2. Rundkørsler og den varme pige

Der er talt med kommunen med henblik på placeringen. Trafikstyrelsen har ikke nogen indflydelse på placeringen – det er en kommunal beslutning. Afventer beslutning fra ny bestyrelse i billedkunst-udvalget.

4.3. Springvand på torvet

Tovholder gav status på projektet og der laves opfølgning på næste møde. Der har været afholdt møde med kommunen. Afventer svar fra arkitekt i forbindelse med det videre arbejde.

4.4. Hjemmesiden

Arbejdsgruppen har afholdt workshops og påbegyndt arbejdet med indholdet på hjemmesiden. Arbejdsgruppen afholder løbende møder og koordinere med indhold.

4.5. Madpakkehus

Status på madpakkehus blev gennemgået og drøftet. Afventer forløbet med skolen inden projektet fortsættes. Vi har noteret skrivelse fra Dorthe Overgaard, som har afvist konvertering fra Sound Satellites til et madpakkehus. Forløbet med overdækning ved legepladsen ved kirkeskoven fortsættes.

4.6. Anlægget og skolen

Nedsættelse af arbejdsgruppen er udsat til kommende møde grundet skolens ombygning.

4.7. Ikast-Brande Kommune i Bevægelse

Der blev foreslået at der etableres en workshop mellem forskellige interessenter – herunder borgere, idrætsforeninger mv. Der laves opfølgning på møde i februar.

4.8. Wavy-bannere

Der er flere projekter under udarbejdelse med wavy-bannere. Der har været afholdt møde d. 9. januar og det forventes at billederne til første projekt med bannere er færdig d. 17. marts til fernisering og siden opstilles inden 1. maj 2018 frem til september 2018.

Billed- og kulturudvalget samt kommunen forsøges inddraget i projektet.

4.9. Fællesspisning med borgerforening

Der arbejdes videre med projektet på næste møde.

4.10. Event Nama

Der er udarbejdet en handlingsplan, der samler alle tråde i forbindelse med projektet med fordeling af tovholdere inden for de respektive områder. Projektet er under løbende udvikling. Der er åbent for frivilligt arbejde i ugerne 14 samt 15 indtil videre.

4.11. Schat Jacobsen

Der er lavet en arbejdsgruppe omkring initiativerne omkring Schat Jacobsens kunst med sønnen tilkoblet.

5. Renoveringsmodne huse i byen

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der tager stilling til det videre forløb.

6. Møde med NSHH 1. februar

Der aftales et fællesmøde mellem de 2 bestyrelser for at øge samarbejdet og hvor fælles fokus på byens interesser er i centrum. Lokalrådet showcaser og fortæller NSHH om relevante/potentielle projekter.

7. Idébanken

Udsat til næste møde.

8. Orienteringssager

8.1. Økonomi

Kassebeholdningen er 44.820,46 kr. pr. 25. januar 2018.

8.2. Foreningsmarked

Formanden orienterer om foreningsmarkedet.

9. Evt.

9.1. Deltagelse i receptioner, jubilæer mv.

Det drøftes og overvejes til næste møde hvordan lokalrådet agerer fremadrettet i sådanne forbindelser.

9.2. Bredbånd

Det drøftes på næstkommende møde tanker omkring bredbåndsforbindelse i lokalområdet.

25.01.2018 KC  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post118