NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Generalforsamling d. 25. April 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, april 26, 2016 16:44

Generalforsamling: Mandag den 25/4 2016 kl. 19.30

Sted: Nørre Snede Skole (Kantinen)


DAGSORDEN + REFERAT

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Nørgaard Andersen
- Ole Nørgaard Andersen valgt.

2. Bestyrelsens beretning
- Den skriftlige beretning vedhæftet efterfølgende. I forbindelse med beretningen var der også beskrivelse af det udførte arbejde fra de ansvarlige i arbejdsgrupperne for legepladsen (Gitte Soltoft), søgruppen (Henrik Norsker) og byvedligehold (Henning Berg). Både beretning og arbejdsgruppernes indsats blev godkendt og anerkendt med applaus.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet
- Kasserer Maibritt Larsson fremlagde regnskabet. Det blev fremlagt inkl. revisorgodkendelse. Regnskabet blev godkendt. Link til regnskabet

4. Fastsættelse af årskontingent gældende for det følgende kalenderår
- Bestyrelsen foreslår at kontingent udgør fortsat udgør kr. 0. Vedtaget.

5. Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Henrik Østergaard (modtager genvalg)
- Henrik Østergaard genvalgt

Henning Berg(modtager genvalg)
- Henning Berg genvalg

Maibritt Larsson (modtager ikke genvalg)
- På bestyrelsens forslag står pladsen vakant frem til etableringen af NSL v. 2.0 i aug./sept. 2016. Maibritt vil i praksis gerne fortsætte som kassemester frem til overlevering til ny kasserer.

Valg af bestyrelsessuppleanter Jens Erik Pedersen (modtager genvalg)
- Jens Erik Pedersen genvalgt

Valg af revisorer

Finn Averhoff (modtager genvalg)
- Finn Averhoff genvalgt

Lene Mølsted Ipsen (modtager ikke genvalg)
- Som 2. revisor blev valgt Ole Nørgaard Andersen

7. Udvalgsberetninger (inkluderet i punkt 2)

8. Eventuelt
- Intet under dette punktNørre Snede Lokalråd

Bestyrelsesberetning 2015 v/ formand Henrik Østergaard


Nørre Snede lokalråd var i 2015 involveret i en række forskellige opgaver og projekter. Lad mig her nævne:

· Processen omkring ombygningen af skolen. Henning Berg fra lokalrådet var med i arbejdsgruppen omkring skolebyggeriet, og repræsenterede der de brugere af der ikke havde med skolens undervisning eller med idræt at gøre. En stor tak til ham for det store arbejde.

· Legepladsen. En sag der startede lidt skidt med misforståelser mellem os og IBK. Det medførte at bølgerne kom til at gå lidt højt da den gamle legeplads blev fjernet. Men heldigvis endte det hele godt med den nye legeplads ved Ege alle. En stor tak til Gitte Solgaard og den arbejdsgruppe hun stod i spidsen for. Der er virkelig kommet en fin legeplads ud af alle anstrengelserne. En stor tak til dem for det fine arbejde.

· Uplights i krydset. Vi troede først på året at det var bare lige… Men de trækningsrør der var gravet ned viste sig umulige at finde eller at få hul i gennem. Derfor blev det besluttet at returnere de penge som borgerforeningen havde bevilliget. Men da der så var lidt skriveri om det fik vi en ekstra bevilling af byrådet der kunne dække ekstraomkostningen Men i mellemtiden var det andet beløb returneret. Så pt. vides det ikke hvor dette projekt står.

· Branddammen laves om til sø. Det er nu sket og resultatet er blevet ganske fint. Det skyldes ikke minsdst en stor indsats fra de 2 ildsjæle Henrik Norsker og Finn Ipsen. Også en stor tak til dem for deres gode arbejde.

· Sct. Hans: Vi deltog igen i år sammen med FDF i Sct. Hans festen 2015 på Oasen, hvor vi stod for at sælge kaffe og kage.

· Fællesmøder: Vi har deltaget i møder med Ikast-Brande Kommunes Erhvervskontaktudvalg og med driftsafdelingen om prioriteringer af nye projekter. I forbindelse med begge møder var der også fælles tid med de 3 andre lokalråd i kommunen. Desuden er der planlagt et møde mellem de 4 lokalråd, hvor vi udveksler erfaringer og orienterer hinanden om, hvad der rører sig i de 4 byer.

· Trafik: Nørre Snede lokalråd har desuden været i dialog med IBK omkring trafikforhold og skiltning. Både med hensyn til Torvet, samt skiltningen ved indfaldsvejene til Nørre Snede.

·

NSL 2.0: Jeg vil ikke fortælle noget om dette. Det vil jeg overlade til arbejdsgruppen at gøre om lidt. Blot vil jeg sige dem tak for det arbejde de lægger i opgaven.

Desuden en tak til den øvrige bestyrelse for deres arbejde i Nørre Snede lokalråd.

Forslag til nye vedtægter her og forslag til valgprocedure her


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post86