NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Forslag til nye vedtægter for Nørre Snede lokalråd

VedtægterOprettet af Bestyrelsen ons, juni 01, 2016 20:41
Forslag til nye vedtægter til godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger d. 6/6 2016

Vedtægter for Nørre Snede Lokalråd v.2.0

(pr. september 2016)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele 8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.

- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.

- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.

- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via

Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.

- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

- Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766 over 15 år.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:

A: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.

B: Alle over 15 år, som bor i postnummer 8766 kan opstille eller stemme til valget.

C: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Kasserer

A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016.

B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.

- Formand

- Næstformand

- Sekretær

- Alm. medlem

- Alm. medlem

- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter (med hhv. 8. og 9. flest stemmer).

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem

i forening.

4.3 Valg afholdes hvert andet år senest ultimo september.

4.4 Valget annonceres senest i april måned det pågældende år.

4.5 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest den 30. juni.

4.6 Valget afholdes indenfor én uge ved eller i forbindelse med en eller flere ”arrangementer”.

4.7 Valget foregår på den måde, at medlemmer kan sætte deres kryds på en seddel hvor alle

opstillede personer er vist/opstillet. Se i øvrigt BILAG 1, vejledning for ”Procedure for opstilling

og afholdelse af valg”.

4.8 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer, som årligt varetager kontrollen med foreningens regnskab.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.

PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode

6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af september måned.

6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmesiden og sociale medier, med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamling).

5. Endelig afstemning og sammentælling af stemmer

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådet virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.

6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn eller vederlag. Bestyrelsen kan dog medtage lønnet medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som lever op til Lokalrådet formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til: Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.

8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale instanser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2016  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.